Dpi 2016 vergeleken met Dpi 2015

Deze week heeft Corpodata het nieuwe dPi model voor 2016 online gezet. Interimquality heeft voor u een vergelijking gemaakt met het dPi model van 2015. In bijgaand document is in het oranje aangegeven wat de nieuwe items zijn. De grootste veranderingen zijn de DAEB/niet-DAEB scheiding, de verlengde prognose van 5 naar 10 jaar en de functionele resultatenrekeningen. Bij de investeringsprojecten wordt de marktwaarde gevraagd en bij tussentijdse investeringen wordt gevraagd naar de mutatie in huur, energielabel en conditiescore. Kijk hier voor de vergelijking. definitief_model_dpi_2016_corpodata met vergelijking dpi 2015

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Deze week heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Deze publicatie volgt uit de Woningwet waarin is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. De IBW is vooral bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten te informeren. Zij beoordelen ‘het bod’ dat woningcorporaties per gemeente uitbrengen. Naast andere informatiebronnen helpt de IBW om op op lokaal niveau gezamenlijk te komen tot prestatieafspraken die zijn afgewogen op de volkshuisvestelijke opgave binnen de gemeente en de financiële positie van de corporatie. Die prestatieafspraken gaan onder meer over het huurbeleid, onderhoud, nieuwbouw en woningverbetering waaronder verduurzamen. Het overzicht indicatieve bestedingsruimte geeft bestedingsbedragen per doel per DAEB woongelegenheid. Let wel, de bedragen kunnen niet bij elkaar worden geteld, er zal een keuze moeten worden gemaakt.

Kamerbrief-over-indicatieve-bestedingsruimte-woningcorporaties

overzicht-indicatieve-bestedingsruimte

Witte Raven

Vorige week kwam het netwerk controllers bij elkaar en was er een leuke en interessante bijeenkomst in de Witte Bergen, Eemnes.

Uitgenodigd was Gérard Brockhoff. Gérard Brockhoff is strategie-adviseur en partner bij Adstrat en ondersteunt organisaties bij strategische vraagstukken als groei, herstructurering, overname en samenwerking.

Door economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is de volkshuisvesting volop in beweging. Woningcorporaties moeten daarom meer dan ooit hun verdienmodel en bedrijfsvoering op orde hebben en ook laten zien dat zij ‘in control’ zijn. Controllers spelen een belangrijke rol in deze professionalisering om de resultaatontwikkeling te monitoren en analyseren en het management ook te ondersteunen bij de verbeteringen. In zijn boek ‘Witte raven’ ontrafelt Gérard Brockhoff op basis van onderzoek ‘het geheim’ van high-performers in zowel het bedrijfsleven als de semipublieke sector.

Lees meer

Standard Business Reporting

Onlangs heeft minister Blok de Tweede kamer geïnformeerd over het feit dat hij een pilot is gestart met enkele toegelaten instellingen omtrent het aanleveren van de jaarrekening-gegevens aan Corpodata via Standard Business Reporting. Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen ketenpartijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden voor: het definiëren en vastleggen van de gegevensdefinities in een gegevenswoordenboek alsook de presentatie van de rapportages en de semantische relaties (taxonomie); het structureren van de rapportages; het vastleggen van de verwerkingen van de rapportages; koppelvlakken voor vertrouwelijk en betrouwbaar uitwisselen van rapportages richting uitvragende partijen als CorpoData.

Met de toepassing van de SBR-standaarden hoeven de toegelaten instellingen slechts eenmalig de gegevens in de bedrijfsadministratie op een eenduidige, standaard manier vast te leggen en de aansluiting op SBR te realiseren. Vervolgens zijn de organisaties in staat om effectief en efficiënt verschillende bedrijfsmatige rapportages op te stellen en aan te leveren bij meerdere uitvragende partijen. SBR draagt op deze wijze bij aan de realisatie van efficiëntere en effectievere verantwoording, waarbij de organisatie minder tijd en geld kwijt is aan het genereren van de rapportages. Wanneer de pilot een succes is, ligt het in de rede om de volledige dPi en dVi via SBR aan CorpoData aan te leveren. De Minister acht het haalbaar om dit in 2018 gerealiseerd te hebben, afhankelijk van het verloop van de pilot. Indien de transitie daarbij gebaat is, zal de Minister het gebruik van SBR voor de rapportages aan CorpoData wettelijk verplichten.

Gegevensdefinities

Het belang van goede gegevensdefinities en het vastleggen hiervan in een taxonomie, is ten behoeve van het spreken van een gemeenschappelijke taal en eenduidigheid van de verantwoording evident. Momenteel wordt door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW, in samenwerking met de sector, gewerkt aan het vaststellen van de gegevensdefinities van dPi en dVi. De planning is er op gericht dat dit traject medio 2016 wordt afgerond. Hierna dienen deze definities te worden beheerd door CorpoData en geïmplementeerd door de toegelaten instellingen.

Controllers netwerk 2016

Ook in 2016 zal het controllers netwerk weer bij elkaar komen. Onder voorbehoud zijn daarvoor voorlopig de volgende data vastgesteld: Donderdag  17 maart,   9 juni,  13 oktober en  8 december. De thema’s zijn nog niet vastgesteld. Voorbeelden zijn:

-Scheidingsvoorstel  –   Verandermanagement  – Aedes Benchmark  –   Beheer- en onderhoudsnorm drukken met kwaliteitsbehoud    -Auditing  –   Excursie: maatschappelijk rendement in optima forma.

Ook ideeën? Laat het ons weten en ga naar de contactpagina.

De corporatie van morgen

“De corporatie van morgen, financieel en maatschappelijk rendement in balans”.

10 december kwam het netwerk controllers bij elkaar in restaurant Soupalicious in Amsterdam.

We hebben een zeer boeiende bijeenkomst mogen beleven waarbij het zoeken naar de balans tussen financieel rendement en maatschappelijk rendement centraal stond.

Vidomes ons heeft meegenomen in hun zoektocht naar het in balans brengen tussen financieel en maatschappelijk rendement en de implementatie daarvan in hun organisatie. De presentatie werd gegeven door Ton van der Heijden, voorheen lid van ons netwerk, nu asset manager en Sandy van Marrewijk, social manager bij Vidomes. Het werd een leuke, interactieve sessie waarbij de prikkelende opmerkingen van Frank Kessel reacties losmaakten. Stelling van Frank is dat alle organisaties moeten aantonen wat hun bijdrage is aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken indien zij in de morgenwereld nog bestaansrecht willen genieten. Meer daarover is te vinden op www.morgenwereld.nu

Conclusie aan het eind van de middag was dat de corporatiesector een heel mooie sector is die het verschil kan maken bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, waarbij het financieel rendement natuurlijk niet uit het oog wordt verloren. De corporatie van de toekomst is de corporatie van nu. Er gebeuren al heel veel goede dingen en corporaties hebben al heel veel gepresteerd. Dat mag wel wat meer voor het voetlicht worden gebracht. Die mooie verhalen mogen best meer naar buiten komen, publicatie daarvan helpt de sector haar trots weer terug te krijgen na jaren van negatieve berichtgeving. De corporatiesector is een sector om trots op te zijn !

Interesse in deelname aan ons netwerk? Neem dan contact met ons op.

Of kijk voor meer informatie over het netwerk op onze homepage