InterimQuality nu ook in het (noord)oosten van het land !

InterimQuality heeft nu ook een vestiging in Drenthe. Vanuit die locatie kunnen nu ook woningcorporaties in het (noord)oosten van het land worden bediend. Wij zijn blij te kunnen melden dat hiermee het dekkingsgebied van onze dienstverlening is uitgebreid. Vanzelfsprekend is onze dienstverlening voor heel Nederland beschikbaar als de mogelijkheid bestaat om de opdracht op afstand uit te voeren. Wij staan graag voor u klaar !

Integrated reporting – het jaarverslag van de toekomst ? Begin nu !

Vraagt u zich wel eens af voor wie u een jaarverslag maakt? Het is een intensief proces om tot een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening te komen maar hoeveel van uw stakeholders nemen de moeite om dit uitgebreide boekwerk helemaal door te nemen? Je moet verantwoording afleggen maar is de huidige vorm nog wel de meest toegankelijke vorm voor uw stakeholders?

Integrated reporting is een samenvattende rapportage waarin u aangeeft hoe u duurzaam opereert en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Een rapport gebaseerd op de principes van integrated reporting verschaft uw stakeholders de informatie waar zij naar op zoek zijn.

Integrated reporting

Een mooi presentieconcept om uw integrated report mee uit te werken is het principe van ‘core and more’. Core and more bestaat logischerwijs uit twee elementen.

Element 1: een ‘Core’ rapport, waarin een samenvatting wordt gepresenteerd van de meest relevante en materiële informatie over de organisatie, zowel financieel als niet-financieel. Dit rapport is gericht op een breed publiek en is beperkt qua omvang.

Element 2: ‘More’ rapporten, waarin meer gedetailleerde informatie wordt aangeboden over bepaalde specifieke onderwerpen. Ze kunnen gericht zijn op bepaalde doelgroepen of hebben betrekking op wettelijke richtlijnen, denk aan de jaarrekening.

Bij deze wijze van rapporteren zal de communicatie met uw stakeholders verbeteren en als uw rapport tot stand is gekomen middels integrated thinking zult u zelf merken dat het samenstellen van het rapport uw organisatie ook iets oplevert: het helpt u om orde te scheppen in de complexe omgeving waarin u opereert en het vertaalt zich ook in betere governance, omdat uw risico’s eerder worden geïdentificeerd en beheerd.

Integrated reporting gebaseerd op integrated thinking levert u heel veel op maakt van het jaarverslagproces weer een waardevol proces, voor u en voor uw stakeholders. Stel uzelf dit als doel en werk er stap voor stap naar toe. Begin daar nu aan voor het eerstvolgende jaarverslag.

Hoe begin ik ?

De eerste stap om te beginnen met integrated reporting zou kunnen zijn om uw strategie, missie en visie te vertalen naar een beperkte set van kritische succes factoren en kritieke prestatie indicatoren. Laat u daarbij inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG) en maak daaruit een keuze van doelstellingen waar uw organisatie wezenlijk invloed op kan uitoefenen. Geef aan waar u en uw organisatie het verschil kan maken ! Veel succes!

Definities onderhoud en investeren bekend

Ilent heeft zojuist bekend gemaakt dat de definities van onderhoud en investeren zijn uitgewerkt voor de corporatiesector. Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud, investeringen en beheerkosten was voor corporaties niet altijd even duidelijk. Er waren verschillen in de handleidingen voor verschillende onderdelen van de financiële verantwoording. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat de financiële posities en het lastenniveau (onderhoud/beheer) van corporaties minder goed te vergelijken waren. En dit zorgde voor extra werk voor de corporaties. Daarom stellen Aw, WSW en BZK (vanuit de stuurgroep Verticaal Toezicht) nu de definities voor alle onderdelen van de verslaggeving (begroting, jaarrekening, beleidswaarde en marktwaarde) centraal vast. Deze set van definities zal van toepassing zijn op de begroting en verantwoording over verslagjaar 2020 en verder. Formeel zal de vandaag gepubliceerde set na de zomer worden opgenomen in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Alle informatie vindt je hier https://www.ilent.nl/onderwerpen/actuele-informatie/overzicht-berichten-aw/actuele-informatie-aw/verduidelijking-definities-voor-onderhoud-en-beheer

Er komt beweging in

Sinds ons vorige bericht van september is er de erkenning dat de hoeveelheid en complexiteit van informatie-uitwisseling is toegenomen, waardoor huidige systemen en processen voor gegevensuitwisseling niet meer voldoen. Dit heeft uitgemond in het convenant ‘Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector welke door Aedes, het Ministerie van Bzk, de Aw en het WsW is ondertekend op 5 december 2017.

De doelstellingen van het convenant zijn om het aanbod en de uitvraag van informatie beter op elkaar af te afstemmen;  de komende vijf jaar de gegevens uitvraag met gemiddeld 10% per jaar verminderen; het invoeren van Standard Business Reporting (SBR) en het toewerken naar een system-to-system (S2S) aanlevering van gegevens. Dit zou mogelijk moeten zijn vanaf 2020 voor wie er klaar voor is en vanaf 2023 voor alle woningcorporaties.

Mede in het licht van standaardisatie en de opmaat naar S2S aanlevering heeft Aedes de opdracht gegeven aan Skarp om te komen tot een referentiegrootboekschema (RGS) voor woningcorporaties.

Voor woningcorporaties is RGS een belangrijke schakel voor zowel interne als externe rapportages. Voor de toekomstige SBR/XBRL-rapportage aan de Autoriteit woningcorporaties is het de bedoeling dat met behulp van RGS direct aansluiting wordt gevonden vanuit de financiële administratie bij de aangesloten corporaties. Informatie-uitwisseling maar ook benchmarking wordt hierdoor eenvoudiger en sneller.

9 maart jl. was een bijeenkomst voor softwareleveranciers en 16 mei a.s. organiseert Aedes een sessie over RGS voor corporaties. Verwacht wordt dat het RGS voor woningcorporaties in november 2018 beschikbaar komt.

Administratieve lastenverlichting ? Geen sprake van !

Sinds de invoering van de Woningwet zijn de administratieve lasten voor woningcorporaties enorm toegenomen. De toegenomen informatiebehoefte van externe toezichthouders heeft geleid tot enorme druk op de administratieve-  en financiële beheersprocessen. Onduidelijkheid en falende systemen, die voor de uitvraag ter beschikking worden gesteld, helpen dan niet echt mee om aan de vraag te voldoen. Corporatiemedewerkers die daar mee te maken hebben ondervinden die druk dagelijks. Het Ministerie, de Autoriteit en het WSW onderkennen de problemen en werken samen aan een meer eenduidige uitvraag. Doel is uiteindelijk een system-to-system connectie waarbij informatie uit de bronsystemen van woningcorporaties wordt overgehaald naar de systemen van de toezichthouders. Naast de systeemtechnische uitdagingen om dat te realiseren zijn er afspraken te maken met de sector en dient de sector haar basisregistratie op orde te hebben. Er is nog veel werk te doen op dat gebied !

Naast de externe informatiebehoefte is ook de interne informatiebehoefte toegenomen. Bestuurders en toezichthouders willen sneller en beter geïnformeerd worden en stellen hoge eisen aan de planning & control cyclus. Risico’s dienen tijdig te worden onderkend en gemitigeerd.  De ondersteuningsvraag neemt toe. InterimQuality wordt daarvoor regelmatig geraadpleegd. Als wij iets voor u kunnen betekenen horen wij dat natuurlijk graag !

Dpi 2016 vergeleken met Dpi 2015

Deze week heeft Corpodata het nieuwe dPi model voor 2016 online gezet. Interimquality heeft voor u een vergelijking gemaakt met het dPi model van 2015. In bijgaand document is in het oranje aangegeven wat de nieuwe items zijn. De grootste veranderingen zijn de DAEB/niet-DAEB scheiding, de verlengde prognose van 5 naar 10 jaar en de functionele resultatenrekeningen. Bij de investeringsprojecten wordt de marktwaarde gevraagd en bij tussentijdse investeringen wordt gevraagd naar de mutatie in huur, energielabel en conditiescore. Kijk hier voor de vergelijking. definitief_model_dpi_2016_corpodata met vergelijking dpi 2015

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Deze week heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Deze publicatie volgt uit de Woningwet waarin is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. De IBW is vooral bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten te informeren. Zij beoordelen ‘het bod’ dat woningcorporaties per gemeente uitbrengen. Naast andere informatiebronnen helpt de IBW om op op lokaal niveau gezamenlijk te komen tot prestatieafspraken die zijn afgewogen op de volkshuisvestelijke opgave binnen de gemeente en de financiële positie van de corporatie. Die prestatieafspraken gaan onder meer over het huurbeleid, onderhoud, nieuwbouw en woningverbetering waaronder verduurzamen. Het overzicht indicatieve bestedingsruimte geeft bestedingsbedragen per doel per DAEB woongelegenheid. Let wel, de bedragen kunnen niet bij elkaar worden geteld, er zal een keuze moeten worden gemaakt.

Kamerbrief-over-indicatieve-bestedingsruimte-woningcorporaties

overzicht-indicatieve-bestedingsruimte

Witte Raven

Vorige week kwam het netwerk controllers bij elkaar en was er een leuke en interessante bijeenkomst in de Witte Bergen, Eemnes.

Uitgenodigd was Gérard Brockhoff. Gérard Brockhoff is strategie-adviseur en partner bij Adstrat en ondersteunt organisaties bij strategische vraagstukken als groei, herstructurering, overname en samenwerking.

Door economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is de volkshuisvesting volop in beweging. Woningcorporaties moeten daarom meer dan ooit hun verdienmodel en bedrijfsvoering op orde hebben en ook laten zien dat zij ‘in control’ zijn. Controllers spelen een belangrijke rol in deze professionalisering om de resultaatontwikkeling te monitoren en analyseren en het management ook te ondersteunen bij de verbeteringen. In zijn boek ‘Witte raven’ ontrafelt Gérard Brockhoff op basis van onderzoek ‘het geheim’ van high-performers in zowel het bedrijfsleven als de semipublieke sector.

Lees meer

Commissaris, kijk onder de motorkap!

Commissarissen dienen een beeld te krijgen van de cultuur en het daadwerkelijke gedrag binnen de organisatie (Smell of the Place, (Sumantra Goshal, 2010) door objectieve metingen en eigen waarnemingen. Voorbeelden van eigen waarnemingen zijn periodiek overleg met internal audit, de ondernemings- en/of medezeggenschapraad en bedrijfsbezoeken. Cultuur en risico- en beheersingssystemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om risico’s daadwerkelijk effectief te managen, dient elke organisatie niet alleen een adequaat functionerend systeem van risicomanagement te hebben, maar tevens een cultuur en een sturing van het gedrag die het geheel aan beheersmaatregelen versterkt. 

Lees meer